SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Monitorovacia správa

                                                                    

 

 

Projekt: A határonkívüliegyüttműködésfelújításaésintenzívebbétételePribeníkésLácacsékeközségekközött / Obnova a zintenzívneniecezhraničnejspoluprácemedziobcamiPribeník a Lácacséke

 

Kódprojektu: HUSK/0901/2.3.1/0278

Implementácia: 12/2010 – 11/2011

Partneri projektu: Obec Pribeník a Lácacséke Község

Suma projektu: 417 305,23 EUR

Projekt bol spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Situácia pred realizáciou projektu:

Obce Pribeník a Lácacséke sú prihraničné, susediace obce, ktoré do roku 1952 spájal hraničný priechod a cesta, vybudovaná v roku 1897. Obce dlhodobo spolupracujú, hlavne v oblasti kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, keďže medzi obcami panujú rodinné väzby. Obce majú podpísanú zmluvu o partnerstve a spolupráci, kde hlavnými prioritami spolupráce sú: rozvoj ekonomických vzťahov hlavne turizmu; rozvoj infraštruktúry s prioritou obnovenia cesty spájajúcej obe obce a budovanie environmentálnej infraštruktúry; rozvoj kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí s cieľom zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Intenzívnejšiu spoluprácu momentálne komplikoval havarijný stav cesty spájajúcu obe obce, ktorá po uzavretí hraničného prechodu chátrala a bola využívaná iba na poľnohospodárske účely. Obyvatelia obcí preto museli podstupovať obchádzku 30 km, ak chceli navštevovať príbuzných.Územie bolo veľmi ťažko prístupné a to nielen pre návštevníkov regiónu, ale aj pre samotných obyvateľov. Z maďarskej strany bolo územie obmedzené aj riekou Tisa, kde situáciu čiastočne rieši kompa. Z východnej strany bolo územie obmedzené schengenskou hranicou s Ukrajinou. Územie boloteda významne znevýhodnené a patrí v súčasnosti medzi ekonomicky najzaostalejšie časti Slovenska a Maďarska. Zlé dopravné spojenie významne komplikovalo styky obyvateľstva (vrátane obmedzenia mobility pracovnej sily), kde pretrvávajú rodinné väzby a neexistuje prakticky jazyková bariéra. Situácia limitovala možnosti tvorby a realizácie spoločných projektov nielen samospráv, ale aj podnikateľských subjektov, občianskych združení a spolkov a iných subjektov.

 

Ciele a výsledky projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo obnoviť a výrazne zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu obcí Pribeník a Lácacséke a priľahlých regiónov prostredníctvom rekonštrukcie spoločnej cesty, ktorá kedysi spájala obe obce. Obnova cesty medzi obcami Pribeník a Lácacséke bola jednou z priorít medzinárodne schválenej Stratégie trvaloudržateľného rozvoja povodia rieky Tisy. Obnovenie cesty okrem pozitívneho dopadu na primárnu cieľovú skupinu (obyvateľstvo žijúce v dotknutom území, cca. 38 tis. obyvateľov) prinieslo množstvo ďalších pozitív a to napr. v oblasti rozvoja cestovného ruchu, spoločných projektov v oblasti životného prostredia, ale napr. aj v oblasti prevencie a príp. likvidácie následkov prírodných katastrof v povodí Tisy (povodne, požiare a pod.). Do primárnej cieľovej skupiny projektu teda možno zaradiť aj rôzne štátne i neštátne subjekty, ktoré rozvíjajú alebo budú môcť rozvinúť vzájomnú cezhraničnú spoluprácu v mnohých oblastiach. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia severných častí Slovenska (Michalovce – Humenné - Snina) a tiež južnejších častí Maďarska (Miskolc-Debrecén), ktorým obnova cesty a zriadenie priechodu umožnila skrátiť cestu za návštevami známych a príbuzných, nákupmi či turistikou.

Projekt je verejnoprospešný a jeho dopadom je významné zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v mnohých oblastiach, vrátane zvýšenia atraktívnosti územia pre prílev investícií. Primárne projekt významne zlepšil kvalitu života obyvateľov obcí Pribeník a Lácacséke a priľahlého regiónu.

 

Realizované aktivity projektu:

Aktivita 1. Príprava rekonštrukcie cesty a hraničného priechodu

Popis: V rámci aktivity boli spracované kompletné projektové dokumentácie s príslušnými povoleniami na rekonštrukciu cesty a hraničného priechodu medzi obcami Pribeník a Lácacséke, ktorá slúži peším, cyklistom a osobným autám do 3,5t. Bolo taktiež realizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

 

Aktivita  2. Rekonštrukcia cesty a hraničného priechodu medzi obcami Pribeník a Lácacséke

Popis: Rekonštrukcia cesty, ktorá kedysi spájala obe obce v celkovej dĺžke 2,2km (900m na SR strane a 1300m na MR strane hranice), vrátane vysprávok výtlkov a dier, rozšírenia cesty na 5,5m šírky, úpravy krajníc, rekonštrukcia mostíka cez Somotorský kanál a osadenia dopravného značenia.

Aktivita  3. Publicita a slávnostné otvorenie cesty

Popis: Počas projektu i po skončení projektu bola realizovaná rozsiahla publicita v médiách ohľadom rekonštrukcie cesty. Aktivity publicity tiež obsahovali výrobu a osadenie informačných tabúľ. Po skončení rekonštrukcie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cesty.