SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ihrisko s umelým trávnikom

PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK VIACÚČELOVÉHO  ŠPORTOVÉHO  IHRISKA S UMELOU  TRÁVOU

Dodržiavanie prevádzkového poriadku je povinné pre každého športovca a návštevníka!!!

 

Prevádzková doba ihriska je v čase od 09:00 do 20:00 hod.

 

➢ Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou s umelým osvetlením ako aj povinnosťami Obce Pribeník, ktorá je vlastníkom ihriska.

➢ Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

➢ Poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre činnosť športových záujmových krúžkov, nevládne športové organizácie, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby a verejnosť.

 

 Povinnosti užívateľov:

 

➢ dodržiavať časový harmonogram

➢  vstupovať na ihrisko len v čistej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách, obuvi s klincami a pod., ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu – trávnika

➢ na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku

➢ okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty, ktoré môžu spôsobiť úraz

➢  je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá.

➢  za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť užívateľ ihriska.

➢ neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska „bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.

➢ dodržiavať pravidlá BOZP.

➢ počas športovej činnosti je zákaz jedenia a pitia, ako aj prísny zákaz fajčenia a pitia alkoholu.

➢  dodržiavať ďalšie pokyny zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom ihriska – správcu.

➢  dbať o starostlivosť a údržbu ihriska

➢  dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP.

➢  v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej  zdravotnej služby.

➢  bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce.

➢  vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.

➢  starať sa o čistotu okolia ihriska.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Obec Pribeník, S. Petőho 276, 076 51 Pribeník
056/6284200, 0911/990804, obecpribenik@gmail.com,

osoba zodpovedná za prevádzku: Martin Kropuch – starosta obce

 

Porušenie tohto prevádzkového poriadku je trestné v zmysle platných právnych predpisov!